KILPAILUN SÄÄNNÖT

Kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Video Film Town Oy (jäljempänä “Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua www.filmtown.fi -sivustolla, jättämällä sähköpostiosoitteen kilpailu-
Lomakkeeseen. Kilpailuun voi osallistua 26.10. – 16.11.2015

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

3. Palkinto ja arvonta

Kilpailun palkintona on ämpärillinen irtokarkkia (10l ämpäri). Voitto toimitetaan niin, että kilpailun voittaja tulee lähimpään FilmTown tai CandyTown myymälään ja täyttää voittamansa ämpärin itse valitsemillaan irtokarkeilla.

Voittaja arvotaan kilpailun päättymisen jälkeen seuraavana mahdollisen arkipäivänä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

4. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

5. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

6. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, joka aiheutuu osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään kilpailun rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

9. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

REKISTERISELOSTE
—————–
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Video Film Town Oy

Hiidenkatu 7

20360 TURKU

Puh: 022-828 600

Fax: 022-828 616

info(at)filmtown.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Tero Nurminen (toimitusjohtaja)

tero.nurminen(at)filmtown.fi

REKISTERIN NIMI

Video Film Town Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Video Film Town Oy:n liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja hoitoon sekä palvelujen kehittämistä varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkuuden aloittamiseksi tarvittavat tiedot: nimi, osoite ja henkilötunnus. Kampanjoiden yhteydessä kerättävät tiedot ilmenevät aina kyseessä olevasta kaavakkeesta.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Tietojen tarkastuspyyntö on mahdollista esittää rekisterinpitäjälle osoitetulla allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä osoitteeseen: Video Film Town Oy, Piispanristintie 2, 20760 PIISPANRISTI

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja etämyyntiin ilmoittamalla siitä Video Film Town Oy:lle kirjeitse osoitteeseen Video Film Town Oy, Piispanristintie 2, 20760 PIISPANRISTI tai sähköpostitse osoitteeseen info@www.filmtown.fi.

Suoramarkkinoinnin ja etämyynnin kieltäminen edellyttää asiakkuuden poistamista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uuden asiakkaan ilmoittamat tiedot, myöhemmin muutoksen yhteydessä saadut tiedot ja palveluiden käytön yhteydessä ilmoitetut tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille laissa määritellyin perustein sekä Video Film Town Oy:n asiakasviestintään ja kanta-asiakkuusohjelmaan liittyville yhteistyökumppaneille hetkellistä käyttöä varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään yrityksen suojatulla palvelimella salatussa tietokannassa, johon ei ole pääsyä yrityksen ulkopuolisilla. Markkinointiluvan antaneiden yhteystietoja voidaan säilyttää Video Film Town Oy:n yhteistyökumppaneiden suojatuilla palvelimilla salatussa tietokannassa siinä laajuudessa kuin markkinointilupa oikeuttaa.

TEKNISET HÄIRIÖT

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.